Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego

www.majakowalczykart.com

   

Obowiązuje od 16.05.2022

 

 § 1 Definicje

 

Adres pocztowy – ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa

Adres reklamacji – ul.Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa lub drogą e-mail: www.majakowalczykart.com

Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem www.majakowalczykart.com zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

Dane kontaktowe: majakowalczykart@gmail.com

Dostawa – rodzaj usługi przewozowej polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedającego, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu wraz z określeniem Dostawcy i kosztu wymieniona w Cenniku dostaw.

Dostawca – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedający w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Karta produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Konsument – Klient, będący osobą fizyczną dokonujący u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

Kupujący – zarówno Konsument jak i Klient.

Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w Zamówieniu przez Kupującego.

Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę.

Prawo konsumenckie (lub Ustawa konsumencka) – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Przedmiot Umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem Umowy.

Punkt odbioru – miejsce wydania Produktu Kupującemu przez Sprzedającego.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.majakowalczykart.com za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie.

Sprzedający – Maja Kowalczyk Art z siedzibą ul. Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa, NIP: 951-192-90-55, REGON: 141125755

Towar – oznacza Produkty sprzedawane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu.

Umowa – Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny w przypadku pozostałych Kupujących.

Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§ 2 Warunki ogólne

  • Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.

  • Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  • Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

  • Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają w sobie wartość podatku VAT a także innych podatków i cła – o ile są one należne). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

  • Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w Sklepie.

  • Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w formie dokumentowej poprzez przesłanie e-maila wraz z załącznikami pod adres podany przez Kupującego, a także w formie papierowej, poprzez załączenie wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentów w formie papierowej do zrealizowanego Zamówienia.

  • Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania Sklepu w następujących przeglądarkach: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek. Korzystanie z innych przeglądarek lub ich starszych wersji nie gwarantuje poprawności działania Sklepu.

 

§ 3 Zawarcie Umowy i realizacja

  • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

  • W celu złożenia Zamówienia, Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  • dodanie do Koszyka produktu;

  • wybór rodzaju Dostawy;

  • wybór rodzaju Płatności;

  • wybór miejsca wydania rzeczy;

  • złożenie w Sklepie Zamówienia.

  • Realizacja Zamówienia Kupującego płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.

  • Zawarcie Umowy z Kupującym następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym Sprzedający informuje Kupujące poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Sprzedającego adres e-mail.

  • W przypadku braku dostępności wszystkich lub niektórych zamówionych Produktów, Sprzedający informuje o tym Klienta telefonicznie lub mailowo, informując również o ewentualnym terminie dostępności całego Zamówienia. W takiej sytuacji Kupujący może wedle własnego wyboru:

  • Anulować Zamówienie w całości;

  • Anulować część Zamówienia i ograniczyć je do dostępnych Produktów;

  • Zgodzić się na przedłużenie terminu dostawy dla całości lub części Zamówienia, o czym Kupujący informuje Sprzedającego w formie mailowej. Brak informacji w terminie 3 dni roboczych od momentu poinformowania przez Sprzedającego o niedostępności Produktu traktowany jest jako anulowanie zamówienia w całości, o czym Sprzedający informuje Klienta w drodze mailowej.

  • Realizacja Zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

  • Termin Dostawy towaru uzależniony jest od sposobu Dostawy wybranego przez Kupującego.

  • Dostawa odbywa się wyłącznie na terenie Uni Europejskiej.

 

§ 4 Prawo do odstąpienia od Umowy

  • Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

  • Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

  • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Wzór formularza zgodny z w/w załącznikiem udostępniony jest na stronach……………..

  • Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w innej niż pisemna formie.

  • Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

  • W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

  • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

  • Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, chyba że Sprzedający zaproponuje odbiór Towarów na własny koszt i w sposób przez siebie określony.

  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  • Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

  • Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  • Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 5 Rękojmia

  • Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących nie będących Konsumentami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

  • W przypadku Umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

  • Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo

  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  • Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  • Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

  • Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

  • Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

  • Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

  • Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający (z zastrzeżeniem postanowień art. 5611 Kodeksu cywilnego).

  • Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od Umowy.

  • Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  • oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  • oświadczenia o odstąpieniu od Umowy;

  • żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  • żądania usunięcia wady.

 

         W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

  • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

  • Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

  • W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

  • W terminach określonych w §5 pkt 13-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

  • W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

  • Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §5 pkt 13-14, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

  • Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  • Obowiązkiem Konsumenta jest sprawdzić, czy towar nie uległ uszkodzeniu w transporcie w momencie odbierania towaru od Dostawcy i w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń- wypełnienie odpowiedniego protokołu zgodnego ze standardami Dostawcy w tym zakresie. Rękojmia nie obejmuje widocznych, fizycznych uszkodzeń Towaru, o ile nie zostały one przez Konsumenta zgłoszone kurierowi w momencie odbioru towaru.

  • W przypadku uszkodzeń fizycznych niewidocznych w momencie odbioru (np. pęknięcia na wewnętrznych stronach mebli, uszkodzenia elementów łączących, brak niektórych elementów montażowych), warunkiem prawa do skorzystania z rękojmi w tym zakresie jest zgłoszenie do Sprzedającego stwierdzonych uszkodzeń w terminie 7 dni od momentu odbioru Towaru.

  • Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

 

§ 6 Polityka prywatności – dane osobowe

  • Administratorem zbiorów danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający – Maja Kowalczyk Art z siedzibą w Warszawie.

  • Dane kontaktowe do Administratora:

  • Adres: Mysikrólika 2a, 02-809 Warszawa

  • e-mail: majakowalczykart@gmail.com

  • internet: www.majakowalczykart.com

  • Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Dane osobowe Klienta, podane w trakcie rejestracji lub składania zamówienia będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień, a także (w przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta) w celu marketingu usług własnych Sprzedającego (np. informacja o aktualnych promocjach, nowych funkcjonalnościach sklepu lub wysyłki newslettera).

  • Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie realizacji Zamówienia jest umowa pomiędzy Klientem a Sprzedającym lub wymiana korespondencji służąca zawarciu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także zgoda Klienta w zakresie wysyłania informacji marketingowej i utrzymywania kontaktu z klientem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie.

  • Dane Klienta Sklepu mogą być powierzone firmie dostawczej, współpracującej ze Sklepem, firmie realizującej dla Sklepu usługi finansowo-księgowe, firmie obsługującej Sklep w zakresie informatycznym jak również producentom lub dystrybutorom Towaru, jeżeli będzie wymagała tego specyfika zamówienia lub będzie to niezbędne do jego realizacji.

  • Dane Klienta będą przetwarzane począwszy od momentu złożenia Zamówienia aż do upływu okresu przedawnienia właściwego zgodnie z przepisami prawa cywilnego dla danego rodzaju transakcji- wyłącznie w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Klienta oraz w celu umożliwienia realizacji jego uprawnień – np. z tytułu rękojmi.

  • Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

  • Administrator nie stosuje profilowania danych w celu oceny czynników osobowościowych Użytkowników ani nie stosuje w tym zakresie zautomatyzowanych algorytmów podejmowania decyzji.

  • Każdy Klient, który uzna, że Sklep w związku z przetwarzaniem jego danych, naruszył jego prawa lub wolności, uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Więcej informacji o uprawnieniach wynikających z RODO znajduje się tutaj [link do Polityki przetwarzania danych osobowych].

 

§ 7 Polityka cookies

  • Sprzedający może rejestrować na swoich stronach internetowych tzw. „ciasteczka” (cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze Klienta, w których zapisane są niektóre z aktywności Klienta na stronach internetowych Sprzedającego.

  • Pliki cookies mogą zawierać informacje o otwieranych przez Klienta podstronach w ramach Sklepu, zapisanych hasłach (np. hasłach logowania), historii zamówień, numerze IP komputera Klienta, lokalizacji, z której klient logował się do Sklepu rodzaju i specyfikacji sprzętu, którego używał Klient do logowania (np. czy był to smartfon, tablet, czy też komputer osobisty), rodzaju i wersji używanej przez Klienta przeglądarki internetowej.

  • Pliki cookies są wykorzystywane przez Sprzedającego do celów statystycznych, do rozwoju i dostosowywania oferty do potrzeb Klientów, optymalizacji serwisu i sposobu jego prezentacji oraz poprawy szybkości i stabilności działania a także do celów marketingowych – poprzez umożliwienie wyświetlania spersonalizowanych komunikatów marketingowych i proponowanej w oparciu o aktywność w serwisie listy produktów jak również mogą być użyte do prezentacji na stronach internetowych Sprzedającego reklam partnerów Sprzedającego.

  • Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne i w całości kontrolowane przez Klienta. Pliki cookies można wyłączyć a już zarejestrowane – usunąć z pamięci z poziomu ustawień przeglądarki internetowej, przy czym większość przeglądarek internetowych ma domyślnie aktywną zgodę na rejestracje plików cookies. Sposób deaktywacji oraz usunięcia cookies określa dokumentacja konkretnej przeglądarki.

  • Wyłączenie cookies może ograniczyć funkcjonalności serwisu udostępnianego przez Sprzedającego – np. uniemożliwić zapamiętywanie koszyka zakupów.

  • Więcej informacji o plikach cookies, w tym o sposobie ich wyłączenia można znaleźć na stronach internetowych poświęconych cookies – np. https://support.google.com/adwords/answer/2407785.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

  • Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

  • Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

pl_PL